Ochrana osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia a cookies

Je pre nás dôležité chrániť a rešpektovať Vaše súkromie. V nasledujúcom článku sa preto dozviete všetky potrebné informácie o tom, ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní údajov dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa týkajú ochrany Vašich údajov. Navštívením našich stránok a nákupom v našom obchode, súhlasíte a akceptujete postupy ochrany, ktoré uvádzame nižšie.

Aktualizované: 25.5.52018 (nové nariadenie GDPR)

Prevádzkovateľ webu www.turcan-auto.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv spotrebiteľa súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie");

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
  1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, popr. číslo študentského preukazu totožnosti, ak nakupujete so študentskou zľavou, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;
  2. kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie a fakturačná adresa Na stránke www.turcan-auto.sk zadávate iba údaje nevyhnutné na riadne vybavenie Vašich otázok prostredníctvom kontaktného formulára . 
     
Vaše práva a ich uplatnenie

Právo na prístup k údajom
O prístup k svojim osobným údajom môžete kedykoľvek požiadať. Zároveň Vám na požiadanie poskytneme informácie o tom, aké údaje pre Vás konkrétne spracúvame, za akým účelom, komu boli poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

V prípade, že nami spracúvané údaje o Vás sú chybné, alebo došlo k zmene Vášho bydliska, tel. čísla, emailu, zmene v objednávke alebo k vyplneniu nesprávnych údajov, môžete kedykoľvek požiadať o nápravu prostredníctvom emailu alebo telefonickej komunikácie, alebo si uplatniť toto právo priamo v nastavení Vašich údajov po prihlásení na Vaše konto.

Právo na výmaz
Právo na vymazanie Vašich údajov si môžete kedykoľvek uplatniť v prípade, že údaje potrebné na účely spracovania už pominuli. Súhlas na spracúvanie môžete kedykoľvek zrušiť, ak na toto spracúvanie neexistuje žiadna právna požiadavka, alebo sa údaje spracúvali nezákonne.
Vaše údaje vymažeme aj v prípade, že zrušíte registráciu a Vaše konto. Upozorníme aj našich dodávateľov o uplatnení Vášho práva na výmaz.

Právo na obmedzenie spracúvania
Vaše právo na obmedzenie spracúvania údajov môžete využiť kedykoľvek, ak máte podozrenie, že sa Vaše údaje spracúvajú nesprávne, protizákonne alebo sú nesprávne.

Právo na prenosnosť údajov
Vami zvolené osobné údaje, Vám na základe Vašej žiadosti poskytneme, pokiaľ je to technicky možné, v štrukt
urovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Môžete ich poskytnúť podľa vlastného uváženia Vami zvolenému prijímateľovi. Toto právo však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobodu iných.

Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, vrátanie namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Máte právo namietať aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely, ak sa tieto účely týkajú priameho marketingu.
Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo chcete požiadať o prístup, opravu alebo vymazanie, môžete nás  kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:
 
Email: info@turcan-auto.sk
 
Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách pre rôzne účely. Ak používate náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje pre vedenie vášho účtu účtov a poskytovanie súvisiacich funkcií. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti.  S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám pre zobrazenie ponúk na ďalších weboch a tiež aby sme vám sprístupnili niektoré dodatočné služby. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu, a to :
  1. bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
  2. na základe vášho súhlasu.
Dozorný orgán
V prípade, že máte dôvodné podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27).